Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển giúp mở ra những cơ hội lớn cho ngành bất động sản. Thị trường đã có thêm nhiều loại hình sản phẩm mới khiến người mua nhà và người kinh doanh có thêm sự lựa chọn. Tuy vậy, đối với